Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT TERAPEUTY

Podejście rozwojowe i cykl życia systemu rodzinnego w praktyce terapeutycznej.

Założenia

Perspektywa rozwojowa jako ujęcie rozumienia problemów osób poszukujących pomocy psychologicznej wydaje się niedocenianym podejściem w środowisku terapeutycznym. A umożliwia ona teoretyczne odniesienie symptomów zgłaszanych przez klienta do normatywnych zadań psychologicznego rozwoju człowieka oraz szerzej – do cyklu życia rodziny, z której osoba pochodzi. Dzięki temu teoretyczny kontekst stawiania hipotez oraz pracy terapeutycznej może być praktycznie poszerzony o perspektywę zdrowia i myślenia systemowego.
W ramach jednodniowego szkolenia proponuję pogłębienie tej tematyki w praktyczny i uporządkowany sposób osobom zajmującym się udzielaniem pomocy psychologicznej w różnych jej formach.
Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich omówię psychologiczne zadania rozwojowe człowieka od okresu adolescencji do późnej dorosłości. Zwrócę uwagę na symptomy kolejnych kryzysów i trudności w radzeniu sobie z zadaniami skutkujące rozwojem zaburzeń. Akcent położę także na źródła zasobów umożliwiających pomyślne przejście przez dany etap rozwojowy. W podobny sposób zajmiemy się kontekstem relacji rodzinnych człowieka wyznaczanym przez cykl życia rodziny.
W drugiej, praktycznej części spotkania, którą realizować będziemy w formie aktywnego uczenia się grupie, przeprowadzimy pogłębioną analizę wybranego przez uczestników szkolenia klienta w kontekście zadań rozwojowych oraz cyklu życia rodziny.

Tematyka

  1. Poziome i pionowe stresory w cyklu życia człowieka w ujęciu McGoldrick. Kryzysy normatywne i pozanormatywne. Kryzys a doświadczenie traumatyczne.
  2. Cykl życia rodziny i kryzysy rozwojowe charakterystyczne dla poszczególnych faz. Typowe i nietypowe rozwiązania sytuacji kryzysowych.
  3. Zadania rozwojowe w dorosłości, zasoby i dynamika rozwoju objawów zaburzeń psychicznych w kontekście kryzysu rozwojowego.
  4. Kryzys aktualny i przeszły. Różnice w terapeutycznym wspieraniu osoby w przechodzeniu przez aktualną sytuację kryzysową a przepracowywanie konsekwencji sytuacji z przeszłości.
  5. Analiza superwizyjna prowadzonych przez uczestników szkolenia procesów terapeutycznych w kontekście dynamiki rozwojowej.

Prowadząca

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>