Zapraszam na szkolenie

WARSZTAT PSYCHOTERAPEUTY

Podejście rozwojowe i cykl życia systemu rodzinnego w praktyce terapeutycznej.

Założenia

Perspektywa rozwojowa jako ujęcie rozumienia problemów osób zgłaszających się po pomoc psychologiczną wydaje się nadal niedocenianym podejściem w środowisku terapeutycznym. A umożliwia ona teoretyczne odniesienie zgłaszanych symptomów pacjenta do normatywnych zadań psychologicznego rozwoju człowieka oraz szerzej – cyklu życia rodziny, do której pacjent przynależy. Dzięki temu teoretyczny kontekst stawiania hipotez oraz pracy terapeutycznej może być praktycznie poszerzony o perspektywę zdrowia i myślenia systemowego.
W ramach jednodniowego, 6-godzinnego szkolenia proponuję pogłębienie tej tematyki w praktyczny i uporządkowany sposób.

Tematyka

Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich omówię psychologiczne zadania rozwojowe człowieka od okresu adolescencji do późnej dorosłości. Zwrócę uwagę na symptomy kolejnych kryzysów i trudności w radzeniu sobie z zadaniami skutkujące rozwojem zaburzeń u pacjentów szukających pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Akcent położę także na źródła zasobów umożliwiających pomyślne przejście przez dany etap rozwojowy. W podobny sposób zajmiemy się kontekstem relacji rodzinnych człowieka wyznaczanym przez cykl życia rodziny.
W drugiej, praktycznej części spotkania, którą realizować będziemy w formie aktywnego uczenia się grupie, przeprowadzimy pogłębioną analizę wybranego przez uczestników szkolenia pacjenta w kontekście zadań rozwojowych oraz cyklu życia rodziny.

Prowadzący

dr Marta Kochan-Wójcik

dr Marta Kochan-Wójcik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dwudziestoletni staż pracy na Uniwersytecie Wrocławskim – najpierw na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Edukacji Nauczycielskiej, a następnie w Instytucie Psychologii na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. 

Zobacz Wiecej >>