Oferta

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to indywidualna rozmowa z psychologiem dotycząca problemów osobistych i międzyludzkich (małżeńskich, wychowawczych lub dotyczących spraw zawodowych). Pomaga w lepszym zrozumieniu siebie, swojej sytuacji życiowej, relacji z innymi ludźmi, sprzyja znajdowaniu rozwiązań problemów i podejmowaniu ważnych decyzji życiowych zwłaszcza, gdy towarzyszą im wątpliwości.

Konsultacja psychologiczna może stanowić początek psychoterapii indywidualnej, terapii par, rodzin lub podjęcia innej formy specjalistycznej pomocy. Konsultacje prowadzone są w ramach od 1 do 3 sesji. Pojedyncza sesja trwa 50 minut.

Sesje indywidualne

Celem spotkań terapeutycznych jest wsparcie osoby w dokonaniu głębszej zmiany funkcjonowania w życiu, kiedy dotychczasowe sposoby radzenia sobie okazały się niewystarczające lub zawiodły. Jest to też wsparcie w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań problemów i trudnych sytuacji życiowych. To proces służący pogłębieniu samoświadomości i rozwojowi wewnętrznego potencjału.

Terapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy (do 10 sesji) lub długoterminowy. Poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym. Trwa 50 minut i odbywa się najczęściej w rytmie raz na tydzień.

Sesje dla par

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny, a jego celem jest zebranie informacji dotyczących sprawy lub problemu, z jakim zgłasza się para oraz sformułowanie oferty pomocy psychologicznej. Podczas kolejnych spotkań terapeuta pomaga parze przyjrzeć się relacjom, jakie między nimi panują, dokonać zmian, rozpoznać i uruchomić mocne strony oraz wypracować efektywne sposoby komunikacji i działania.

Czasem w proces terapeutyczny włączane są inne formy specjalistycznej pomocy. Sesja trwa 80 minut i odbywa się zwykle w rytmie raz na dwa tygodnie.

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing® (SE) jest metodą indywidualnej pracy terapeutycznej z osobami, które doświadczyły wydarzeń o charakterze skrajnie urazowym (traumatycznym). Zasadniczym celem spotkań jest wsparcie osób po traumie, u których doszło do rozregulowania neurofizjologicznych mechanizmów przywracania wewnętrznej równowagi, osób cierpiących na skutek PTSD lub chronicznego stresu. Renegocjowanie doświadczenia traumatycznego łączy pracę terapeutyczną na poziomie fizjologicznym (cielesnym), emocjonalnym i poznawczym.

Sesje SE trwają 50 min., poprzedzone są spotkaniem konsultacyjnym. Liczba spotkań jest zależna od jakości zgłaszanego problemu.

NeuroAffective Relational Model™

NeuroAffective Relational Model™ (NARM) jest metodą indywidualnej psychoterapii osób, które doświadczyły traum o charakterze rozwojowym i relacyjnym, cierpiących na skutek zespołu stresu pourazowego (PTSD) i traumy złożonej (Complex PTSD). W NARM terapeuta koncentruje się na rozpoznawaniu psychologicznych konsekwencji zaburzeń więzi i objawów rozstrojenia układu nerwowego, które zakłócają poczucie naturalnego ożywienia oraz kontaktu z sobą samym i innymi ludźmi. Renegocjacja traumatycznego doświadczenia łączy pracę terapeutyczną na poziomie cielesnym (fizjologicznym), behawioralnym, emocjonalnym i poznawczym.

Sesje SE trwają 50 min., poprzedzone są spotkaniem konsultacyjnym. Liczba spotkań jest zależna od jakości zgłaszanego problemu.

Spotkania superwizyjne

Superwizje stanowią BHP pracy specjalistów udzielających pomocy psychologicznej oraz osób pracujących w innych formach kontaktu pomocowego (np. asystentów rodzin, pracowników socjalnych). Przyjmują formę pogłębionej refleksji nad prowadzonym procesem terapeutycznym i służą wzbogacaniu umiejętności zawodowych osoby, która z superwizji korzysta.

Superwizja może mieć charakter indywidualny lub grupowy i jest prowadzona jest przez doświadczonego terapeutę.

Czas trwania pojedynczej superwizji jest zależny od ilości uczestniczących w niej osób.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz lub zadzwoń po szczegóły.